ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ

 

 

С настоящото се представят общите условия и правилата (по-надолу „Условията“), приложими спрямо лицата („Участниците“ или „Потребителите“) за участие в долуописаната Промоция, организирана от "ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 20267038 (по-надолу „Промоцията“). Чрез участието си в Промоцията, Потребителят приема настоящите условия и те стават задължителни спрямо него. Неспазването на някое от настоящите условия дисквалифицира Потребителя от участие в Промоцията, като неговата регистрация за участие се счита за невалидна.

Общи разпоредби

Чл. 1. Тази промоция се организира от "ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕИК 20267038, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, пощ. код 1000, район Средец, ул."Добруджа" № 5, ет. 1 /наричано по-надолу „Организатора“/.

Чл. 2. Промоцията продължава от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г.

Чл. 3. Участието в промоцията е свързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора. 

Чл. 4. В промоцията могат да участват всички физически лица, законно пребиваващи в България, на възраст над 16 години, с изключение на служителите на „ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.

Чл. 5. Участвайки в тази промоция, Участниците приемат да спазват разпоредбите в настоящите Общи условия. С извършването на което и да е от действията за участие в промоцията, описани по-долу, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно.

Как да се включите в промоцията?

 Чл. 6. (1) За да се включи в промоцията, Потребителят следва:

  • Да направи покупка в бензиностанции "ЛУКОЙЛ" на HELL ENERGY DRINK (в промоцията участватвсички вкусове,налични в обектите) в периода от 01.07.2024г. до 31.07.2024г.;
  • Да регистрира фискалния бон (касовата си бележка) на следния електронен адрес: hellenergypromo.bg

(2) Потребителят следва да регистрира номер на касова бележка, която доказва закупуването на продукти, посочени в чл. 6, т. 1, като качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на hellenergypromo.bg, на която ясно и недвусмислено да се вижда:

  1. че продуктите на касовата бележка са на Hell Energy Drink:
  2. тяхната стойност,
  3. обектът, от който са закупени (бензиностанции "ЛУКОЙЛ"), и
  4. номерът на касовата бележка.

(3) Регистрация, при която Потребителят:

  1. Не е качил ясна снимка на касова бележка,
  2. Касовата бележка включва различни от посочените в чл. 6, т. 1 продукти 
  3. продуктите са закупени от обект, различен от бензиностанции "ЛУКОЙЛ",

се смята за невалидна. В тези случаи Организаторът си запазва правото да не включи съответния Потребител в седмичното теглене на играта. 

(4) Една и съща касова бележка не може да се използва от повече от един Потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

(5) При регистриране на валиден фискален бон системата информира Потребителя, че неговата регистрация е успешна.

(6) Потребителят трябва да запази до края на промоцията касовата бележка, регистрирана на сайта на hellenergypromo.bg.

Какви награди може да спечелите?

Чл. 7. (1) Изпълнявайки условията на Играта, Потребителят участва за спечелване на следните награди:

РАНИЦИ  – общо 40 броя

 КОЛОНКИ – общо 40 броя

(2) Един Потребител може да спечели максимално 1 брой награди от всеки вид на седмична база.

(3) С оглед пазарната им стойност, наградите „колонки “ и „раници“ представляват предметна печалба с незначителна стойност по см. на § 1., т. 62 ЗДДФЛ, а именно предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. За придобиването на същите не се дължи данък върху доходите на физическите лица на осн. чл. 13, т. 21 ЗДДФЛ.

 

Кога ще разберете дали печелите?

 

Чл. 8. Тегленето на наградите ще се организира на датите, както следва:

 

 

Първо теглене на  08.07.2024г. за периода от 01.07.2024г. до 07.07.2024г. на 10бр РАНИЦИ И 10бр КОЛОНКИ 

Второ теглене на 15.07.2024г. за периода от 08.07.2024г. до 14.07.2024г. на 10бр РАНИЦИ И 10бр КОЛОНКИ 

Трето теглене на 22.07.2024г. за периода от 15.07.2024 г. до 21.07.2024г. на 10бр РАНИЦИ И 10бр КОЛОНКИ

Четвърто теглене на 01.08.2024г. за периода от 22.07.2024г. до 31.07.2024г. на 10бр РАНИЦИ И 10бр КОЛОНКИ

 Как ще разберете дали печелите?

Чл. 9. (1) Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на hellenergypromo.bg и информирани чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда.

(2) За да бъде валидиран, Участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в чл. 6, ал. 1.

(3) Организаторът на Играта не носи отговорност, при условие че регистриран участник е предоставил некореспондиращ, непълен или неточен телефонен номер, на който да бъде уведомен, че е печеливш в Играта или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

(3) В случай че някой участник, който е спечелил награда, бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избиран за награда и новият печеливш бива уведомяван при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно по решение на Организатора.

(4) Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция с непечелившите участници.

Kак можете да получите наградата си?

Чл. 10. (1) Доставките на наградите ще бъдат осъществявани по куриер в работни дни от 09:00 до 18:00 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

(2) Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

(3) Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия Участник в срок от 1 (един) месец след края на седмичното теглене, при което е спечелена от него, като разходите за доставката на наградата се поемат от Участника. След изтичането на този срок се приема, че Участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

Чл. 11.

(1) На адреса, посочен от печеливш Участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.

(2) Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.

(3) Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.

 

Чл. 12. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.

Чл. 13. Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки и опаковките на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.

Чл. 14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

Как ще се извърши тегленето на наградите?

Чл. 15.

1) Победителите в настоящата Промоция се избират на случаен принцип измежду всички регистрирани участници, които успешно са се включили в Промоцията в съответствие с настоящите условия. Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, осъществявана чрез специален софтуер.

(2) Ако броят регистрирани Потребители е по-малък от броя седмични награди, съответните награди се прехвърлят за първото следващо теглене.

 

Съгласие за обработка на лични данни 

Чл. 16.  "ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД,, ЕИК 20267038, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, пощ. код 1000, район Средец, ул."Добруджа" № 5, ет. 1, е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни (ОРЗД).

Чл. 17. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

(1) За целите на участието в Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име,  и телефон.

(2) Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от ОРЗД, който приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни.

(3) Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

 

Чл. 18. Лични данни на печелившите. Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на наградата

(1) С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена, и телефонен номер. Основание за обработване на данните за получаване на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в Промоцията и предоставяне на награда от страна на "ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

 

Чл. 19. (1) Получатели/категории получатели на данните. Личните данни, необходими за участието в играта и получаването на награда – и-мейл адрес, име и телефонен номер, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.

 

Чл. 20. (1) Срокове за обработване/заличаване на личните данни. Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта.

 

Чл. 21.

(1) Вашите права като субект на данни. Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

(2) Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

(3) Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – докато не изтече посоченият срок от 11 години.

(4) При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни.

(5) В допълнение, Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

 

Други

Чл. 22. Организаторът на Промоцията не поема отговорност за неправилно или неточно записване на вписана информация, технически дефекти, човешки или технически грешки, загубени, забавени или изопачени данни или изпращания на информация, за пропуски, прекъсвания, заличаване, дефект или повреда на телефонни или компютърни линии или мрежи, компютърно оборудване, софтуер или тяхна комбинация.

 

Чл. 23. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди. Същата се предоставя съгласно условията на нейния производител/разпространител.

 

Чл. 24. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди поради форсмажорни обстоятелства.

 

Чл. 25.

(1) Организаторът на Промоцията не носи отговорност за закъснели, изгубени, нечетливи, фалшифицирани, забавени, непълни или унищожени регистрации за участие в Промоцията, като всички подобни регистрации са невалидни.

(2) Регистрационни материали/данни, които са били обработвани или променяни неправомерно се считат за невалидни.

(3) Организаторът на Промоцията не носи отговорност за проблеми, грешки или небрежност, които може да възникнат във връзка с Промоцията, включително, но без да се ограничават до щети, нанесени на компютъра или друго техническо устройство или софтуер на участника, в резултат от участието му в Промоцията.

 

Чл. 26. Доколкото това се разрешава от закона, Организаторът на Промоцията не носи отговорност за наранявания, загуби или щети от всякакво естество, нанесени на имущество или лица, в резултат изцяло или частично, пряко или косвено, на регистрирането за участие в Промоцията, действия или бездействия на участник, или на участието в Промоцията по какъвто и да било начин.

 

Чл. 27.

(1) Организаторът на Промоцията запазва правото си да изтегли или коригира Промоцията и естеството на всяка награда (с такива с равна или по-висока стойност), в случай,че Организаторът или организираната от него Промоция бъдат засегнати или се окаже вероятно да бъдат засегнати от непредвидени обстоятелства.

(2) Организаторът на Промоцията не е в нарушение на настоящите условия и не носи отговорност за забавено изпълнение или неизпълнение на свои задължения, съгласно настоящите условия, ако подобно забавяне или неизпълнение настъпят в резултат на събития, обстоятелства или причини, извън неговия контрол.

 

Чл. 28. Организаторът на Промоцията запазва правото си да забави, прекрати или измени Промоцията по всяко време, без предизвестие, ако даден фактор възпрепятства надлежното изпълнение от Организатора, предвидено в настоящите условия, включително, но не само, цялостна или частична неизправност на уебсайт(ове) използван(и) за регистриране за участие в Промоцията, свързан с това компонент или модул, както и нареждане на държавен или регулаторен орган.

 

Чл. 29. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Промоцията се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Настоящите Условия са одобрени от „ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 20267038. Същите представляват единствените официални условия за участие в Промоцията. Условията влизат в сила от момента на обявяването им и действат през целия период на провеждане на Промоцията.

 

 

 

„ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД